Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chovné podmínky

Obrazek

Plemeno kooikerhondje je zařazeno do Klubu chovatelů loveckých slídičů jako samostatná sekce.

 

Většina chovných podmínek a pravidel je sepsána a přesně charakterizována v klubových stanovách čl.3. K nahlédnutí www.kchls.cz.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že toto plemeno pochází z Holandska, jsou chovné podmínky doplněny a upraveny podle pravidel platících v zemi původu, které jsou v českém překladu k dispozici na těchto stránkách. Pro úplnost zařazuji na tyto stránky i důležité výňatky ze stanov klubu, aby se jednotlivá pravidla neopakovala. Chovné podmínky jsou dosud v přípravě a tak je možno se k nim vyjádřit v diskuzi.

 

 

 

Citace ze stanov KCHLS:

 

 

 

Čl. 3
Podmínky pro zařazení do chovu

 

1) Zvláštní část
Do chovu může být zařazen jedinec, který kromě obecných podmínek obsažených v odstavci 2 v rámci jednotlivých plemen splňuje následující podmínky: viz příloha chovných podmínek

 

2) Obecná část
a) chovní jedinci musí odpovídat požadavkům standardu,
b) u všech vyjmenovaných plemen může být zařazen do chovu pouze jedinec s typem skusu požadovaným standardem a s korektním postavením špičáků,
c) do chovu nemůže být zařazen jedinec s absencí řezáku,
d) do chovu nemůže být zařazen jedinec s anomálií prutu,
e) do chovu nemůže být zařazen agresivní nebo bázlivý jedinec,
f) u psů i fen zařazovaných do chovu musí být doložena kohoutková výška a počet zubů, /dle požadavků jednotlivých plemen /
g) pokud není určeno jinak, platí pro zařazení do chovu výstavní ocenění zapsané v průkaze původu nebo v jeho příloze nebo doložené fotokopií posudkového listu z výstavy. Pro zařazení do chovu platí výstavní ocenění získané minimálně ve věku 12 měsíců na výstavě pořádané organizací zastřešenou FCI
h) v chovu mohou být psi i feny využiti až po dosažení věku 15 měsíců. U fen končí chovnost dnem, v kterém fena dovršila věk 8 let. Výjimku může v souladu s vyhláškou č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, povolit hlavní poradce chovu. Fena v tomto případě může být kryta nejdéle do konce kalendářního roku, v kterém dovršila věk 8 let. Podkladem pro povolení výjimky je potvrzení veterináře, ne starší než 1 měsíc, že fena je zdravá a schopná odchovat vrh. U psů není horní věková hranice pro využití v chovu stanovena,
i) během jednoho kalendářního roku může být u feny zapsán pouze 1 vrh. Toto pravidlo se nevztahuje na náhradní krytí. V takovém případě mohou být u jedné feny zapsány ve dvou kalendářních po sobě jdoucích letech nejvíce 3 vrhy (viz vyhláška č. 192/2004 Sb.),
j) vznikne-li podezření, že štěňata ve vrhu nepocházejí z uváděného spojení, má klub právo nařídit kontrolu paternity. Pokud se prokáže, že některé ze štěňat neodpovídá uvedeným rodičům, nese náklady na vyšetření chovatel, v opačném případě nese náklady chovatelský klub.

k) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. (viz vyhláška č. 192/2004 Sb.),

 

Čl. 4
Administrativní postup
 

1) Zařazení do chovu
a) pokud pes – samec splní chovné podmínky, pošle jeho majitel nebo držitel originálu průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + lékařská vyšetření + foto psa ve výstavním postoji + fotokopii složenky ze zaplacení členských příspěvků KCHLS na adresu příslušného poradce poradce chovu. Ten zařadí psa do klubové evidence, případně předá materiály příslušnému poradci chovu. Majitel zašle originál průkazu původu Plemenné knize k formálnímu uchovnění.
 b) fena se zařazuje do chovu vystavením krycího listu (viz odstavec 2). Formální uchovnění provádí Plemenná kniha současně se zápisem prvního vrhu feny.

 

2) Doporučení ke krytí
a) pokud fena splní chovné podmínky, zašle její majitel nebo držitel (dále jen „chovatel“) na adresu příslušného poradce chovu pro plemeno fotokopii jejího průkazu původu + fotokopii výstavních posudků + fotokopii eventuálních soudcovských tabulek + lékařská vyšetření + foto feny ve výstavním postoji + fotokopii složenky ze zaplacení členských příspěvků KCHLS. Pokud má návrh na výběr krycího psa či krycí psy, k výše uvedeným dokladům jej přiloží. Poradce chovu vystaví doporučení ke krytí, na kterém uvede, je-li to možné, 3 chovné psy. V rámci možností bude respektovat výběr chovatele. Doporučení ke krytí zašle spolu s formulářem „Přihláška k zápisu vrhu štěňat“ chovateli.
Vystavení krycího listu pro nečlena klubu je podmíněno zaplacením částky ve výši ročního členského příspěvku a uzavřením smlouvy, ve které musí být zakotveno, že se chovatel nečlen zavazuje dodržovat platné chovatelské předpisy. Částka musí být zaplacena předem a doložena.
b) Chovatel se předem dohodne s majitelem zvoleného krycího psa na podmínkách krytí. Chovatelský klub do této oblasti nezasahuje a žádné podmínky neurčuje. Po krytí jej potvrdí majitel krycího psa na formulář doporučení ke krytí. Část formuláře chovatel vrací poradci chovu, který jej vystavil, další list si ponechává majitel feny. Třetí část formuláře "Doporučení ke krytí" zasílá chovatel Plemenné knize zároveň s hlášením vrhu.

 

3) Hlášení vrhu
a) po vrhu štěňat oznámí chovatel do 14-ti dnů počet a pohlaví štěňat příslušnému poradci chovu a rovněž majiteli krycího psa. Dále vyplní formulář "Hlášení vrhu" a zašle jej na adresu Plemenné knihy (ČMKJ Jungmannova 25, 115 25 Praha 1). V případě prvního vrhu feny nebo změn v jejím výstavním a pracovním ocenění, přiloží originál průkazu původu feny. V případě prvního vrhu v rámci chovatelské stanice přikládá i fotokopii certifikátu, kterým mu byla Českomoravskou kynologickou unií chovatelská stanice přiznána.
b) plemenná kniha vrátí chovateli formulář hlášení vrhu doplněný o čísla zápisu, která jsou zároveň čísly tetovacími. Chovatel nechá štěňata ve věku okolo 6 týdnů otetovat. Na formuláři hlášení vrhu veterinář nebo jiná osoba oprávněná tetovat podle § 59 veterinárního zákona potvrdí provedené tetování a hlášení vrhu vrátí Plemenné knize.

c) chovatel používá jako identifikační označení štěňat tetování. Tetování potvrdí do přihlášky vrhu veterinář, který je prováděl.

 

4) Průkazy původu
Vystavení průkazů původu se řídí předpisy ČMKU a příslušného pracoviště plemenné knihy (Českomoravská kynologická jednota, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1)

 

5) Chovatelská stanice
Přiznání chráněného názvu chovatelské stanice se řídí předpisy ČMKU (Českomoravská kynologická unie, 170 00 Praha 7, Jankovcova 53/c.)

 

6) Vývoz psů
a) pravidla platná při vývozu psů do zahraničí vycházejí z předpisů FCI a ČMKU,
b) veterinární podmínky se řídí podmínkami stanovenými státem, do kterého je pes vyvážen,
c) vyváží-li chovatel štěně nebo dospělého psa do zahraničí, musí pro něj mít tak zvaný „exportní průkaz původu“. Aby jej získal, zašle originál PP vyváženého jedince na výše uvedenou adresu. V průkaze původu musí být uvedeno jméno a adresa nového nabyvatele.

Schváleno v souladu se stanovami KCHLS výborem KCHLS dne 4.září 2007.


Upozornění:

V chovných podmínkách našich plemen máme omezení daná počtem chybějících zubů a kohoutkovou výškou. Pokud uvedené skutečnosti nejsou zaznamenány v průkaze původu, nebo v posudkovém listu ze svodu nebo z výstavy, požádejte kteréhokoliv rozhodčího pro posuzování exteriéru psů aby spočítal psovi/fence zuby a změřil kohoutkovou výšku. Pokud bude počítání zubů a měření kohoutkové výšky součástí výstavy, je zápis zjištěné skutečnosti součástí zápisu o výstavním hodnocení. Pokud bude zuby a kohoutkovou výšku kontrolovat rozhodčí, který psa momentálně na výstavě neposuzuje nebo pokud dojde ke kontrole při jiné příležitosti, zapisuje se zjištěné v průkazu původu nebo jeho příloze do rubriky „Poznámky“ Pokud nebude doložena kohoutková výška a počet zubů, nebude pes uchovněn a feně nemůže být vystaveno doporučení ke krytí.

 

 

Tolik citace.

 

 

 

 

 

 

Chovné podmínky pro plemeno kooikerhondje

 

 

 

Obecná pravidla

 

 

 

a. je psovi v okamžiku krytí minimálně 15 měsíců.

 

b. je feně v okamžiku krytí minimálně 18 měsíců (odlišné od stanov)

 

c. je fena v okamžiku krytí mladší 8 let, pokud již někdy vrhla, a mladší 6 let, pokud ještě nikdy dříve nevrhla

 

d. z kombinace rodičů ještě nevzešlo více než 12 mladých,tj. pokud je 12 a méně potomků jednoho páru, je možno spojení opakovat, bez omezení počtu narozených štěňat (doporučení, platí v zemi původu)

 

e. nejsou pes a fena v příbuzenském vztahu jako rodič/dítě nebo (nevlastní) bratr / (nevlastní) sestra

 

f. k. splňují fena i pes v okamžiku krytí normy pro exteriér,

 

g. jsou fena i pes v okamžiku krytí zdraví.

 

h. není fena kryta před uplynutím 10 měsíců od předchozího vrhu,

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení:

 

a. pes by neměl efektivně krýt více než třikrát za rok a ne více jak 15-krát dohromady v České republice

 

b. pes by neměl krýt více než třikrát ročně v zahraničí ve stejné zemi

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Pravidla pro exteriér

 

a.  Jak pes, tak i fena musejí před krytím minimálně dvakrát získat od různých rozhodčích na mezinárodní nebo klubové výstavě v ČR nebo na národní, mezinárodní, nebo klubové výstavě v Holandsku hodnocení „velmi dobrý/á“. V okamžiku prvního výběru do chovu musí být zvířeti minimálně devět měsíců a v okamžiku druhého výběru minimálně dvanáct měsíců.

 

b. Chovatel usiluje o to, aby dosahoval ideálních měr rasy. To je 40 cm výška v kohoutku u psa a 38 cm výška v kohoutku u feny. Proto by měli být pro chov využíváni psi, jejichž výška v kohoutku se pohybuje mezi 37 cm a 42 cm, a feny, jejichž výška v kohoutku se pohybuje mezi 35 cm a 40 cm.

 

c. Barva i celková stavba těla odpovídá standardu.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Povahové vlastnosti

 
 
 

Charakter Holandského kachního psa je popisován následujícím způsobem:

 

Holandský kachní pes působí přitažlivým a přátelským dojmem. Avšak v této rase vězí hodně temperamentu. Pro původní práci v kachních voliérách je zapotřebí klidné, sebejisté chování.

 

V období mimo lovnou sezónu měl pes za úkol likvidovat škodnou. K tomu potřeboval určitou ostrost, rychlost a tvrdost. Spolupráce s „Kooibaas“, majitelem psa, byla pro tuto práci ve voliéře předpokladem. Z tohoto důvodu je žádoucí pozorné chování a ochota ke spolupráci. Kromě toho předpokládala práce vytrvalost a schopnost prosadit se. Moderní Holandský kachní pes musí stále vykazovat všechny tyto vlastnosti. Strachem indukovaná agrese, nebo příliš dominantní chování vůči lidem a psům je nežádoucí. Štěně musí volně a nenuceně s dostatečným sebevědomím procházet kruhem a nechat se přátelsky a lhostejně prohmatat rozhodčím.

 
 
 

Z chovu jsou tedy vyloučeni jedinci bázlivý a agresivní.

 
 
 

Chování se testuje na klubovém setkání nebo výstavě a je zohledněn posudek rozhodčího z výstav zastřešených FCI, případně výsledek vyšetření odborníkem na chování zvířat. Štěňatům je nutné zajistit kvalitní socializaci v nejrannějším věku ještě u chovatele a dále ji rozvíjet u majitele, aby se nedostatky ve výchově neprojevili jako nežádoucí chování a nedošlo kvůli nim zbytečně k vyřazení jedince z chovu.

 
 
 
 
 


 

Zdravotní podmínky

 

  • Vyšetřením DNA na von Willebrandovu nemoc s výsledkem “nemoci prostý” nebo musí být potomek rodičů, kteří byli oba vyšetřeni DNA VWD a jsou nemoci prostí. Takovému potomku bude vystaven doklad, že je “nemoci prostý” a dále bude zcela rovnocen vyšetřeným psům včetně posouzení potomků. Pes, který nebude mít oba rodiče označené jako nemoci prosté, musí být sám vyšetřen.

  • Vyšetření DNA na EMN - vrozenou nekrotizující myelopatii. V chovu mohou být vyučíváni jak jedici čistí - clear, tak přenašeči - carrier, ovšem pouze ve spojení s čistými jedinci.

   Spojení dvou jedinců Carrier je zakázáno, protože jedna čtvrtina štěňat z tohoto spojení do dvou let ochrne a musí být utracena.

  • Vyšetření luxace pately ve věku nejméně 12 měsíců s výsledkem „pevná“ nebo „ mírně uvolněná“, přičemž pokud má jeden rodič patelu mírně uvolněnou, druhý ji musí mít pevnou

    

  • Vyšetření očního pozadí (platnost 2 roky) nebo DNA na vyloučení nemocí očí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vylučující vadou jsou:

 

  • epilepsie 

    

  • vrozená progresivní myelopathie - projeví se do 18 měsíců - onemocnění  podobné roztroušené skleróze u lidí

    

  • chudozubost - částečně lze tolerovat P1

    

  • podkusy nebo předkusy

    

  • neuzavřená fontanela

    

  • kryptorchysmus

    

  • zálomek ocasu – spojení, ve kterém se vyskytuje, neopakovat, rodiče, který zplodil potomky se zálomkem ve třech vrzích se třemi různými partnery vyloučit z chovu.

    

  • další dědičná onemocnění, pokud by se v určité linii projevila

 

 

   

 

 

 

 

 

Co se požaduje a očekává od chovatele

 

 

 Od chovatele se očekává, že

 

a. bude respektovat doporučení týkající se zdraví při výběru chovného páru

 

b. štěňata i fena v období březosti a kojení budou kvalitně a v potřebném množství krmena v souladu se současnými znalostmi

 

c. štěňata i fena budou pravidelně zbavována vnitřních, dle potřeby i vnějších parazitů

 

d. štěňata budou očkována adekvátně jejich věku v souladu s veterinárními poznatky

 

e. štěňata nebudou novému majiteli předána dříve než dosáhnou věku 7 týdnů

 

f. každé štěně bude označeno čipem a vybaveno očkovacím průkazem nebo PET pasem

 

g. novému majiteli předá informace o původu štěňat a o eventuálních dědičných nemocech/odchylkách, které mohou při vrhu hrát určitou roli.

 

h. se bude až do okamžiku předání o štěňata dobře starat i po stránce socializace štěňat, ke které patří povzbudivé okolí, nejlépe rodina 

 

i. předá majiteli doporučení o další péči o štěně v oblasti socializace, výchovy a výživy 

 

j. bude informovat poradce chovu o všech pro chov důležitých faktech o životě svých psů, a to jak pozitivních – např. úspěchy na výstavách a soutěžích, tak negativních – vady a úhyny štěňat, vznik nemoci s pravděpodobně dědičným původem apod.

 

 

 

 

 

 

 

Co může očekávat chovatel

 

 

 

 

a. Pomoc při vyřizování chovnosti včetně informací o zdravotních vyšetřeních

 

b. Spolupráci při výběru chovného psa

 

c. Možnost propagace vlastního krycího psa nebo chovné feny a štěňat na webových stránkách sekce kooikerhondje

 

d. Evidenci zájemců o štěně

 

e. Pomoc a radu při chovu plemene a odchovu štěňat

 

f. Poradu v oblasti výživy a výcviku

 

g. Informace o všech jedincích plemene u nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re.

(Markéta, 25. 12. 2009 21:43)

Tady se jedná o podmínky zařazení do chovu = tj. dalšího rozmnožování, ne o to, jaké podmínky má mít pejsek u svých majitelů. V bytě je mu dobře a venčit se musí stejně jako ostatní plemena nejméně 3x denně, z toho musí být aspoň jedna pořádná procházka tak 5 km. Víc si najdi v každé knížce o psech.

aaaaaaaaaa

(aaaaaaaaa, 25. 12. 2009 19:45)

a jak casto se musi vencit??????

?:????????????

(Pavlína, 25. 12. 2009 19:43)

Z toho článku jsem nepochopila jaké teda musí mít podmínky jako třeba jestli muže být v bytě a nebo jak často se musi venčit????

podmínky chovnosti

(Helena&Naomie&Polle, 16. 1. 2008 9:15)

Body :
1. souhlas - určitě ne mladší než 18 měsíců - a nedělala bych žádné vyjímky uchovňování mladšího zvířete. U žádostí o vyjímku o prodloužení chovnosti feny o jeden vrh po 8 letech , bych souhlasila, ale fena by se měla předtím předvést na klubové nebo speciální výstavě - pokud je fena ve výborné kondici, tak bych s tím souhlasila.Ale nepovolovat to jen na dálku, aniž by se fena nezkontrolovala. V podmínkách chovu by se mělo objevit, že fena bude mít jen jeden vrh ročně.
2. Bohatě nastavená podmínka pro začátek. Později bych taky souhlasila s povinnou klubovou nebo speciální výstavou, protože na těchto výstavách bývá rozhodčí specialista a členové klubu.Tyto výstavy by měly zůstat prestižní záležitostí. Vyhneme se tak vystavovatelům, kteří vyjedou jen na výstavu tam, kde KOO viděli jen na fotkách.Nejmenovaná fena jiného plemene má projetou celou východní Evropu s mnoha vítězstvími, ale na speciální ani klubové výstavě nikdy nebyla, protože by si tam ani neškrtla.
3.Souhlasím.
4.Tak tady bych taky asi souhlasila, chovatel bude mít na výběr - buď DNA a nebo pravidelné vyšetření.
5.Ano, v Holandsku musí mít každý jedinec, který jde do chovu test DNA na VWD. Já bych taky povolila uchovnit psa tehdy, pokud bude mít potvrzení, že rodiče jsou oba DNA testovaní a negativní a nebo on sám bude mít test DNA negativní. Tady bych NEDĚLALA žádné vyjímky.
6. Souhlas.

Dále : co to je progresivní myelopathie ??? Nic mi to neříká.
Vylučující vady : měl by tam být uveden kryptorchismus. Co je psáno, to je dáno. A taky je nežádoucí trikolorní zbarvení nebo černo bílé. V Japonsku jednoho takového mají.

Tak kanadské stránky, jo?! Jdu se tam taky mrknout. Ta holandština je fakt hustá.